Programa de prevenció de riscos penals

El 22 de juliol de 2016, el Consell d’Administració de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, -en endavant, SAVO,SA-,  aprova el programa de prevenció de riscos penals,- Compliance penal-, de SAVO,SA,  que s’aprova en el context de la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny per la que es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de desembre, del codi penal que fa necessari identificar les normes, procediments i instruments per evitar i prevenir l’incompliment de la normativa legal amb rellevància penal que pugui se aplicable a SAVO,SA, i al seu personal i adaptar-los al nou marc normatiu de la responsabilitat penal de les persones jurídiques (article 31 bis del codi penal.

Nogensmenys, l’epígraf 5 del programa de riscos penals esmentat al paràgraf anterior estableix la necessitat de millora contínua i actualització del Programa.

El 20 de febrer de 2019, s’aprova la Llei 1/2019 per la que es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de desembre, del codi penal, que té per objectiu transposar les directives europees en els àmbits financer i de terrorisme (Directives de la UE i Consell 2014/57,2017/541, 2017/1371 i 2014/62), i abordar qüestions d’àmbit internacionaL.

Aquesta Llei amplia el llistat de delictes pels que poden ser responsables les persones jurídiques, entre d’altres, el delicte de revelació d’informació privilegiada (article 285 bis del codi penal) o el delicte de corrupció en els negocis (article 286 bis, apartat 1, del codi penal) i, en conseqüència, aquesta reforma afecta directament als processos d’avaluació de riscos penals, així com, a les mesures de prevenció dels models del programa de gestió de riscos penals de SAVO,SA.

El 5 de juliol de 2019, el Consell d’Administració va aprovar, entre d’altres, l’actualització del programa de riscos penals amb els documents següents:

  1. Política de Compliance penal
  2. Manual de prevenció de delictes penals
  3. Codi de conducta
  4. Reglament del Canal de denúncies i consultes
  5. Reglament de l’òrgan de Compliance penal

Alhora, el Consell d’Administració acorda la creació del Comitè de Compliance Penal i la aprovació de llur Reglament, així com, aprova el Pla d’Integritat Ètica (PIE) i el seu Pla d’accions.

El 21 de novembre de 2020, el Consell d’Administració aprova, entre d’altres, nomenar els membres del Comitè de Compliance Penal (OCP),-i els seus suplents-, designar la persona que exercirà les funcions de Compliance Officer i dotar de recursos econòmics l’actuació del OCP.

El 26 de juny de 2020, el Consell d’Administració de SAVO,SA, aprova actualitzar el programa de prevenció de riscos penals amb els documents següents:

  1.  Política conflicte d’interès
  2.  Política de regals i obsequis
  3.  Política de selecció i contractació de personal
  4.  Règim disciplinari (exemples orientadors sobre infraccions del model prevenció de delictes)
  5.  Protocol d’investigació

El programa de prevenció de riscos penals de SAVO,SA, té com a objectiu l’elaboració, implementació i verificació periòdica d’un programa complert de prevenció de riscos penals com a mesura d’higiene organitzativa que contribueix a promoure una veritable conducta ètica empresarial.

Per aquest motiu, SAVO,SA, disposa de polítiques i protocols escrits que operen des del mateix moment en què una persona opta a formar part de l’organització (política conflicte d’interès, política de selecció de personal, política de regals i obsequis) per, crear una cultura ètica empresarial que operi en tots els àmbits de l’organització.

Per garantir l’eficàcia  i el grau de compliment del model de prevenció de riscos penals establert s’han aprovat protocols d’investigació i establert un règim disciplinari que permeti sancionar un incompliment d’aquest, prova del ferm compromís dels òrgans de govern de la societat en l’establiment d’estàndards ètics.

Per descarregar-vos tots els documents en format ZIP cliqueu aqui