El servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper i cartró i envasos lleugers

En data 14 de gener de 1999 el CGRVO encarregà la gestió del Servei Comarcal de Recollida Selectiva a Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA. La data d’inici del servei va ésser el dia 3 de maig de 1999.

L’objectiu del servei comarcal és recollir selectivament, per aprofitar-los i valoritzar-los, els residus d’envasos de vidre (contenidor verd), el paper i cartró de tipus domèstic (contenidor blau) i els envasos lleugers (contenidor groc) dins l’àmbit territorial del Vallès Oriental a través dels contenidors situats als espais públics, principalment voreres i carrers.

A més del buidatge, els treballs es complementen amb la neteja periòdica i el manteniment dels contenidors, així com el transport dels materials recollits fins els centres de recuperació.

Més concretament, els serveis a prestar són:

 • Buidatge i transport dels materials
  • Col·locació dels contenidors de les tres fraccions que encara no estan desplegats a la comarca
  • Reubicació dels contenidors per criteris d’eficàcia i d’eficiència del servei
  • Reposició dels contenidors inservibles i col·locació de nous
  • Reubicació dels contenidors per necessitats públiques (obres o d’altres esdeveniments)
  • Atenció a les puntes d’abocaments de materials per esdeveniments com festes majors, Nadal, Sant Joan, etc.

La freqüència de recollida prevista per a les diferents fraccions és la següent:

 • VIDRE: 1/mes
  • PAPER I CARTRÓ: 1/setmana
  • ENVASOS: 1/setmana o 2/setmana quan sigui necessari